Garantie

GARANTIE

 

op uw dikkefiets op basis van de volgende voorwaarden
De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van de fiets. Gedurende de geldende garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan is vastgesteld door dikkefiets dat er sprake is van een materiaal- of constructiefout, naar keuze van dikkefiets worden gerepareerd, dan wel worden vergoed. Dikkefiets
geeft 5 jaar garantie op materiaal- en constructiefouten op het frame. Voor de verende voorvorken geldt een garantieperiode van 3 jaar op materiaal- en constructiefouten. 5 jaar garantie op het lakwerk van frame en voorvork tegen roestvorming van binnenuit. 2 jaar garantie op onderdelen tegen materiaal- en constructiefouten. Garantie kan uitsluitend worden aangesproken door de eerste eigenaar op vertoon van de originele aankoop/garantiebewijs. Dikkefiets geeft twee jaar garantie op de accu. De capaciteit van de accu zal afnemen na rato van het aantal laadcycli en leeftijd. Deze afname van capaciteit valt niet onder garantie. Bovenstaande garantievoorwaarden zijn niet van toepassing wanneer:  - De veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen niet in acht zijn genomen;  - Er sprake is van normale slijtage aan onderdelen, dan wel van verkeerde afstelling van onder andere banden, ketting, remmen, kabels, tandwielen en/of derailleurset;  - De fiets niet regulier onderhouden en gerepareerd is door een erkende specialist;  - Er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat, zoals het gebruik van niet-erkende dikkefiets onderdelen en/of accessoires;   - De fiets onjuist en/of onzorgvuldig gebruikt is of niet in overeenstemming met de bestemming van de fiets gebruikt is, bijvoorbeeld voor wedstrijden en/of commerciële activiteiten;   - Er sprake is van schade veroorzaakt door klimatologische invloeden, zoals verwering van lak, corrosie en/ of roestvorming;  - Er schade is ontstaan door het niet opvolgen van de gebruikershandleiding;  - Er schade is ontstaan door vervoer op onder andere fietsdragers;  - De fiets gebruikt blijft worden, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, en dit gebruik de schade verergert. 
 Garantie claimen Klachten en garantieaanvragen worden behandeld door dikkefiets. Bij klachten of vragen omtrent garantie is dikkefiets te allen tijde het eerste aanspreekpunt. Vervolgens zal dikkefiets definitief beoordelen of er sprake is van garantie.  Een door Dikkefiets gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Dikkefiets in voor eventueel geleden schade door de eigenaar of door derden. Iedere aansprakelijkheid van Dikkefiets voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Dikkefiets is beperkt tot hetgeen in deze garantievoorwaarden is bepaald, tenzij uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling anders voortvloeit. Disclaimer Van zelfsprekend heeft Dikkefiets deze garantievoorwaarden met grote zorgvuldigheid samengesteld. Maar aansprakelijkheid als gevolg van druk- en zetfouten is uitgesloten.